Grimelund gård er en gård i bydelen Vestre Aker innenfor Oslo. Man vet ikke sikkert når driften på Grimelund startet, men det er beviselig over 700 år. Forskere tror også at det kan ha ligget en vikinggård på samme plass. Grimelund var en nokså stor gård og hadde allerede i 1865 over tretti mennesker som jobbet og bodde der. Grimelund Gård blir ikke drevet som gård lenger, men bygningene står fortsatt som de gjorde den dagen gården var i drift. Driften av gården opphørte nemlig etter 2. verdenskrig fordi at det ble bygget mange villaer og boliger i området. Hele området blir i dag kalt Grimelund.

Det er flere anerkjente og vel ansette nordmenn som har besøkt eller bod på gården. Noen som kan nevnes er biskop Andreas Grimelund, Kong Oscar II og borgermester i Oslo, Nils Lauritssønn.

Navnet

Grimelund er opp gjennom årene blitt tydet på ulike måter. Noen mener at navnet kan komme fra det kvinnelige navnet «Grima» fra Island, om dette stemmer stammer navnet fra etter vikingtiden. Det finnes navn som ligner, for eksempel Grimeland, rundt om i Norge, disse navnene antar man har oppstått som en følge av at nærliggende bekker eller elver har navn som Grima eller lignende. Nettopp Grimelund Gård ligger i nærheten av to elver.

Andre mener at navnet kommer av et gammelt norsk ord, nemlig «Grima». Dette kan bety «striper» eller «merke» og har blitt brukt for å beskrive steds- og grensemerking på trær.

Området

Hele området rundt Grimelund Gård blir også kalt Grimelund, og er en delbydel. Området blir innimellom kalt Grimeldundshaugen eller Lønnhaugen, men disse navnene brukes sjeldent. Området strakk seg før helt ned til Smestad men er i dag blitt noe mindre på grunn av ny veiplanlegging på Ring 3.

Historie

Gården har gjennom historien vært eid av mange forskjellige mennesker. Området er blitt kjent som et maktens sentrum i Aker, og også i Norge for øvrig. Det er familien Husebye som i dag eier gården, denne familien kommer egentlig opprinnelig fra Huseby gård. På 1300-tallet var det derimot Oslo Domkirke som eide stedet, før Nonneseter kloster på 1400-tallet tok over eierskapet. Etter dette var det Hovedøen kloster som drev gården inntil 1617, da kongefamilien ble nye eiere.

Etter en stund ble gården privateid. Den tidligere nevnte borgermesteren i Oslo, Nils Lauritssønn var en av de første privatpersonene som eide gården. Så gikk gården til Halvor Toresønn, før Christian Petersen tok over i 1758, men hans enke solgte den videre i 1782. På starten av 1800-tallet skiftet gården eier igjen, da kom Hans Hansen Mørk inn og tok over driften. Det var også Hansen Mørk som solgte gården til Huseby-familien i 1847, denne familien bor der fortsatt. Denne familien er av de fleste kjent som verdige eiere av gården fordi de generelt er aktive i nærmiljøet og har en lidenskap for Grimelund-området.

Møter under krigen

I 1941 ble det blant motstandsfolk avholdt viktige samlinger på gården på Grimelund. Disse motstandsfolkene ble senere gitt navnet «Kretsen». Man forsøkte å gi inntrykk av at samlingene bare var vanlige middagsselskap, og av denne grunn ble medlemmene bedt om å komme på litt ulike tidspunkt utover kvelden.

Man valgte blant annet Grimelund gård siden den er et stykke unna Oslo og næreste hus. I tillegg fantes det flere veier inn og ut av gården om man skulle trenge å rømme fra Gestapo eller politiet.

Godt bevart

Grimelund, og spesielt tunet, fasaden på hovedbygget og sidebygningene er av spesielt betydning og historisk verdi og er av denne grunn på byantikvarens «gule liste».  Interiøret er derimot ikke av spesielt stor verdi siden disse ikke er svært gamle eller originale.